Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1503

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1508

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1530

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1531

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1532
Свято знань!
01.09.2020
Стратегія діяльності та розвитку закладу освіти 20/25
05.09.2020

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1503

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1508

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1530

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1531

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1532
   ПОГОДЖЕНО     

на засіданні

педагогічної ради школи

від   31.08.  2020

протокол № 1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Річанської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

________________ Н.ВАРГА

_____________ 2020 року

 

 

 

 

Освітня програма

На 2020-2021 навчальний рік

Річанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Рахівської районної ради

Закарпатської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Розділ 1.

                        Призначення школи та засобів її реалізації

Метою Річанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, яка дає повну загальну середню освіту є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності ,трудової діяльності  та громадянської активності.

Повна загальна середня освіта Річанської ЗОШ І-ІІІ ступенів має три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Досягнення мети , тим самим призначення школи , забезпечується шляхом формування ключових компетентностей , необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту».

 • Вільне володіння державної мови;
 • Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • Математична компетентність;
 • Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • Інноваційність;
 • Екологічна компетентність;
 • Навчання впродовж життя;
 • Громадянські;
 • Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • Математична компетентність;
 • Компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • Навчання впродовж життя;
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’ані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • Культурна компетентність;
 • Підприємливості та фінансова грамотність;
 • Інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, умінням висловлювати власну думку усно і письмову, критичне та системне мислення, здатність логічно  обгрунтувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризик, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Дана Освітня програма створена на 2018-2019 навчальний рік відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017, постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 « Про затвердження Державного стандартну початковаї освіти», наказів Міністерством освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 « Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» та наказу департаменту освіти та гуманітарної політики №388 16.05.2018 « Про зарахування дітей до 1 класу загальної середньої освіти», складається на основі навчальних планів, які подані у таких документах:

 • Для учнів 1-3 класів відповідно Типової освітньої програми НУШ-2 авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом № 268від 21.03.2018;
 • Для учнів 4 класу відповідно таблиць №1,3,8 до наказу № 405 від 20.04.2018;
 • Для учнів 5-9 класів відповідно таблиць № 1,3,8 до наказу № 405 від 20.04.2018;
 • Для 10 – 11 класів відповідно таблиці № 2 до наказу № 408 від 20.04.2018;

Освітня програма складена 2020-2021  навчальний рік і затверджена рішенням педагогічної ради від 31.08.2020 (протокол №1 ).

Освітня програма визначає:

1) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів ,факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;

2) очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік який наведено в додатку;

3) пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»);

4) рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

5) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2  

Опис “моделі” випускника школи

 

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі  інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності  випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;
 • є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів  має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп’ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

 Наш випускник – свідомий громадянин  і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у  майбутнє.

 

Мережа класів та учнів

 

 

Клас 1 3 4 5 7 8 9 10 11
Хлопчиків 8 12 10 15 9 10 10 8 5 14 10 10 5
Дівчаток 10 9 11 12 17 12 8 8 17 8 9 8 8
Кількість учнів 18 21 21 27 26 22 18 16 22 22 19 18 13

 

 

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

 

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені “моделлю” випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою  поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів;

 1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

 

Програма початкової освіти   окреслює   підходи до   організації   єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової  освіти.

Початкова освіта здобувається  з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень,  забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором,  їх інтеграцію  та логічну послідовність  вивчення які будуть   подані в рамках навчальних планів:

для 1-3 го класів у відповідності до Державного стандарту початкової  освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під керівництвом Р.Б. Шияна та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.

 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • мовно-літературна – включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);
 • математична – спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;
 • природнича – має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі;
 • технологічна – формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;
 • інформативна – формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку,  самовираження,   здобуття навичок безпечної  діяльності в інформаційному суспільстві;
 • соціальна і здоров’язбережувальна – формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;
 • громадянська та історична – формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;
 • мистецька – формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;
 • фізкультурна – формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,  вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь  реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – «Я досліджую світ».

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
1 3
Українська мова 5+1 5 5  

5+1

Англійська мова 2 3 3 3
Математика 3 3+1 3+1 4
Я досліджую світ 7 8 8 7
Мистецтво  

2

2  

2

 

 

2

 

 

1

Інформатика      
Фізична культура 3 3  

3

 

 

3

Усього 19+3+1 21+3 21 + 3 22+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1

 

1

 

1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 22 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 25 26

 

Варіативна частина навчального плану у 1-3 класі використана на підсилення предмету «Українська мова та літературне читання» 1 година .            Варіативна частина навчального плану у 1А,Б та 2 класі використана на 100 %.

Для 4 класів розроблена на виконання   постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». відповідно  до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 № 407)  з української мовою навчання  з вивченням мови національної меншини.

 

 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

 

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь “Мови і літератури” з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети “Українська мова (мова і читання)”, “Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)”, “Іноземна мова”.

Освітні галузі “Математика”, “Природознавство” реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, – “Математика”, “Природознавство”.

Освітня галузь “Суспільствознавство” реалізується предметом “Я у світі”.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” реалізується окремими предметами “Основи здоров’я” та “Фізична культура”.

Освітня галузь “Технології” реалізується через окремі предмети “Трудове навчання” та “Інформатика”.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується окремими предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво”

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
4
Мови і літератури Українська мова 7+1
(мовний і літературний компоненти) Іноземна мова

(англійська)

2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Усього   21+3+1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2
Індивідуальні та групові заняття 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь “Мови і літератури” з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети “Українська мова (мова і читання)”, національної меншини (мова і читання)”, “Іноземна мова”.

Освітні галузі “Математика”, “Природознавство” реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, – “Математика”, “Природознавство”.

Освітня галузь “Суспільствознавство” реалізується предметом “Я у світі”.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” реалізується окремими предметами “Основи здоров’я” та “Фізична культура”.

Освітня галузь “Технології” реалізується через окремі предмети “Трудове навчання” та “Інформатика”.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується окремими предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво”

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

Освітня програма базової середньої освіти   окреслює  організацію закладом  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план  основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 А 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5   2,5+0,5 2+1 2+1
Українська література 2 2+1 2+1 2+0,5 2+1 2+1
Іноземна мова 3 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2
Суспільство знавство Історія України 1+1 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4 4 4
Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство Природознавство 2
Біологія 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 1,5
Фізика 2 2 3
Хімія 1,5+0,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3 26,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3    30+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5

 

3,5 3,5

 

2,5

 

3

 

3
Креслення(курс за вибором)         1 1
Факультатив з української мови «Цікава орфографія»     1 1    
Групове заняття з математики 1 1 1      
Факультатив із зарубіжної літератури «Дивосвіт літератури» 1          
Групове заняття з географії   1        
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3

 

30+3 30+3

 

30,5+3

 

31,5+3

 

33+3

 

 

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 ) з історичним профілем для учнів 10 та  класу.

Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія»,  «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології»,  що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст навчання профільних предметів реалізується системою вивчення.  Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб  учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів  засобами усіх предметів.

У навчальній програмі для 10 класу виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
10

(Історія України, Всесвітня історія)

Базові предмети1 27
Українська мова 2 +1
Українська  література 2+0,5
Зарубіжна література 1
Іноземна мова (англійська) 2
Історія України 1,5+1,5
Всесвітня історія 1+2
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 +1
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3
Інформатика 1,5
Технології 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття  

8

Групове заняття з хімії 1
Факультатив з української мови «Стилістика української мови» 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
11

(Історія України, Всесвітня історія)

Базові предмети1 26
Українська мова 2 +1
Українська  література 2+1
Зарубіжна література 1
Іноземна мова (англійська) 2
Історія України 1,5+1,5
Всесвітня історія 1+2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 +1
Біологія і екологія 2 + 0,5
Географія 1
Фізика і астрономія 4
Хімія 2
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3
Інформатика 1,5
Технології 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття  

9

Групове заняття з математики 1
Факультатив з української мови «Стилістика української мови» 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

 

 

Предмет Клас Програма
Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

1,2,3 Типова освітня програма початкової освіти (авт.

Р. Шиян) .Наказ МОН України від  21.02.2018р. № 268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2-х класів ЗЗСО»

 Українська мова, Літературне читання, Математика, Природознавство,

Я у світі,

Інформатика,

Трудове навчання, Англійська мова, Образотворче мистецтво,

Музичне мистецтво, Фізична культура, Основи здоров’я

4 Наказ Міністерства освіти і науки України від  05.08.2016

№ 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» .

 

 

 

Предмет Клас Програма
Українська мова 5,6,7,8,9 Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 № 804
Українська література 5,6,7,8,9 Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804
Математика 5,6,7,8,9 Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література 5,6,7,8,9 Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013  зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804
Англійська мова 5,6,7,8,9 Іноземні мови. Навчальні програми за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою КМУ від 23.11.2011р. №1392та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), яка розроблена на виконання ЗУ «Про освіту» . Наказ МОН від 22.04.2018р. №405
Природознавство  5 Природознавство. Програма для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Історія України 5,6,7,8,9 Історія України 5–9 класи. Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019р. № 236;
Історія  всесвітня 7,8,9 Всесвітня історія. 5–9 класи. Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;
Трудове навчання 5,6,7,8,9 Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Основи здоров’я 5,6,7,8,9 Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (автори Бойченко Т.Є. та інші),оновлена, затверджена наказом МОН України  від 07.06.2017 р. № 804
Інформатика 5,6,7,8,9 Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;
Фізична культура 5,6,7,8,9 Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво

(образотворче мистецтво)

5,6,7,8,9

 

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804
Музичне мистецтво, 5,6,7 Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804 (за підручником Л.Г. Кондартова)

 

Географія 6,7,8,9 Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 (Додаток до листа МОН України від 01.07.2019р. № 1/115966)
Фізика 7, 8,9 Фізика. 7-9 класи. Оновлена  навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Хімія 7,8,9 Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Біологія 6,7,8,9 Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Правознавство 9 Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;
Креслення 8,9 Креслення . Навчальна програма для загальноосвітніх закладів «Рекомендовано МОН України ». Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 №1/11-17679.

 

 

 

 

Українська мова 10 ,11 Українська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (рівень стандарту та профільний рівень, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 року  № 1407)
Українська література 10,11 Українська література. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (рівень стандарту та профільний рівень, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 року  № 1407)
Математика 10,11 Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН України від 23.10.2017 року № 1407)
Зарубіжна література 10,11 Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджена наказом  МОН України від 23.10.2017 року  № 1407
Англійська мова 10,11 Іноземні мови. Навчальна програма з англійської мови  для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) Затверджена наказом  МОН України від 20.04.2018 № 408
Історія  України. Всесвітня історія. 10,11 Історія України. Всесвітня історія. Навчальна програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019р.№236;
Громадянська освіта 10,11 Громадянська освіта. Навчальна програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.07. 2018 р. 1/9-415;
Технології 10,11 Технології. Навчальна програма з технологій (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

Інформатика 10,11 Інформатика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту. Наказ МОН України від 23.10.2017 року № 1407.
Фізична культура 10,11 Фізична культура. 10-11 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 23.10.2017 року № 1407)
Географія 10,11 Географія. Навчальна програма для 10,11 класу. Рівень стандарту. Наказ МОН України від 23.10.2017 року № 1407)
Фізика 10,11 Фізика. 10,11клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена).Рівень стандарту. Затверджена наказом МОН України від 23.10.2017року № 1539.
Хімія 10, 11 Хімія. 10,11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена).Рівень стандарту. Затверджена наказом МОН України від 23.10.2017року № 1407.
Біологія і екологія 10,11 Біологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена). Рівень стандарту. Затверджена наказом МОН України від 23.10.2017року № 1407.
Захист Вітчизни 10,11 «Захист Вітчизни» (автори Бахтін А.М. та інші).Наказ МОН від 30.07.2015 № 826

 

 

 

 

 

 

Факультативи та курси за вибором

 

Предмет Клас Програма
Групове заняття з хімії 10 Хімія. 10,11 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена).Рівень стандарту. Затверджена наказом МОН України від 23.10.2017року № 1407.
«Стилістика сучасної української мови», українська мова 10 ,11 Програма факультативного курсу «Стилістика української мови. 10-11 класи» (автори Авраменко О.М., Чукіна В.Ф.)

Лист ІІТЗО від 02.07.2013 № 14.1/12-Г-260

Українська мова 5,7 Береш О.І., Гнаткович Т.Д., Ківеджій О.В., Шкурда М.І. Українська мова 5-9 класи. Програма факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. Ужгород, Гражда , 2015р.
«Дивосвіт літератури» , зарубіжна

література

5 Гнаткович Т.Д., Хімінець А.А., Тонкошкурова Л.І. Світова література. Програма факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. Ужгород, Гражда , 2015р. Лист №14 1/12-Г-1925.
Математика 6А, 6Б Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 (Додаток до листа МОН України від 01.07.2019р. № 1/115966)

 

 

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проведяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

 

 

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи  у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

 

 

 

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Для виконання освітніх програм школи на 2019/2020 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм,  у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – “модель” випускника (додаток 1,2).

 

Розділ 8

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2019/2020 навчальний рік розпочинається   02 вересня 2019 року та закінчується не пізніше 1 липня 2020 року. Орієнтовна структура навчального року: І семестр – з 02.09.2019 по 27.12.2019; ІІ семестр – з 13.01.2020 по 29.05.2020.

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули – з 28.10.2019 по 03.11.2019; зимові канікули – з 28.12.2019 по 12.01.20; весняні канікули – з 23.03.2020 по 29.03.2020.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» – 29 травня 2020 року.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2020 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 9.00 до 16.00 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводяться дві  перерви по 10 хвилин.

При складанні робочого навчального плану на 2019/2020 навчальний рік будуть деталізовані окремі розділи освітньої програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В освітній програмі Річанської ЗОШ

Рахівської районної ради Закарпатської області

на 2020-2021 навчальний рік

пронумеровано, прошнуровано

20 (двадцять) сторінок

 

 

 

Директор ________ Н.ВАРГА