Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1503

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1508

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1530

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1531

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1532
Освітня програма 2020-2021н.р.
04.09.2020
Всеукраїнський олімпійський тиждень
14.09.2020

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1503

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1508

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1530

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1531

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1532

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

педагогічною радою

протокол № 1 від  31 серпня 2020 р.

Голова педагогічної ради

директор школи ___________ Варга Н.В .

 

 

 

СТРАТЕГІЯ

діяльності та розвитку

Річанської ЗОШ І-ІІ ступенів

Рахівської районної ради

Закарпатської області

на 2020-2025 роки

с. Верхнє Водяне

2020

Паспорт школи:

Повна назва закладу: Річанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Рахівської районної ради, Закарпатської області.

Місце знаходження: 90611, Закарпатська область Рахівський район, село Верхнє Водяне, вулиця Річанська, 99.

Соціальний запит школи: Програма зорієнтована на підвищення якості освіти, оптимізацію механізму керування школою, формування конкурентоспроможного випускника школи, підвищення іміджу навчального закладу.

Мета програми: Створення освітнього середовища, що дозволить забезпечити розвиток та виховання учня, здатного впливати на  свою особистісну  освітню траєкторію. Перетворення школи на сучасний заклад освіти, який задовольнятиме пізнавальні інтереси дитини, плекатиме творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

Реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації, здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя щоб кожен здобувач освіти під час освітнього процесу  отримав знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Визначити перспективи розвитку закладу освіти як закладу, що  надає  якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання  відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Місія школи: становлення творчої особистості, яка володіє навичками та компетентностями, що затребувані в кожній сфері інтелектуальної діяльності, яка готова навчатися протягом усього життя, вибирати й оновлювати професійний шлях самостійно.

Створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – батьки, здобувачів освіти – педагоги», створити сприятливе освітнє середовище на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров’я дітей, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні, самореалізації.

Задачі програми:

 1. Створити ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів.
 2. Продовжити роботу щодо створення умов для формування індивідуальних освітніх маршрутів учнів в умовах допрофільної та профільної освіти та в системі роботи з обдарованими учнями.
 3. Створити умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання) за потреби.
 4. Створити сучасне освітнє середовище. Запровадити систему  STEM – навчання.
 5. Розробити систему активного включення сім’ї в процес самовизначення, самореалізації учнів.
 6. Створити медіа простір для учасників освітнього процесу.
 7. Сприяти всебічному розвитку дитини, як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей необхідних для успішної самореалізації компетентностей.
 8. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.
 9. Забезпечення нового змісту освіти (гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість) через широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.
 10. Здійснювати комплексний підхід до розбудови школи і розвитку учня.
 11. Орієнтуватися на створення ситуації успіху та позитивний результат.
 12. Створювати сприятливі умови для надання освітніх послуг (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, використання різних методик навчання).
 13. Здійснювати оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог).
 14. Організовувати тісну взаємодію з батьками здобувачів освіти, громадськістю .
 15. Створення належних умов для соціально – психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу.
 16. Створення необхідної матеріально – технічної бази.

Термін для реалізації програми: 2020-2025 навчальні роки.

Очікувані результати:

 • Підвищення якості освіти, розширення сфери додаткової освіти;
 • Зростання творчої активності педагогів, поширення інноваційних педагогічних технологій на весь колектив;
 • Здійснення проектної та дослідницької діяльності, засвоєння науково-технічних знань, розвиток навичок критичного мислення через використання системи STEM – навчання;
 • Підвищення якості знань учнів;
 • Створення умов для дистанційного навчання та онлайн – освіти;
 • Створення передумови для розуміння інклюзії як цінності демократичного суспільства;
 • Підвищення престижу і підвищення рівня взаємодії школи з навколишнім соціумом;
 • Формування позитивного іміджу навчального закладу;
 • Реалізація сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно – громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти і потреб учасників навчально – виховного процесу та нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;
 • Самостійність закладу у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довір’я між учасниками педагогічної діяльності;
 • Науковість та ефективність навчально – виховного процесу на основі сучасних педагогічних досягнень;
 • Демократизм і гуманізм освітнього процесу;
 • Збереження, передачу, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти;
 • Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів;
 • Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров’я;
 • Створення чіткої інноваційної системи освіти;
 • Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи навчального закладу;
 • Етичність стосунків усіх учасників навчально – виховного процесу.

Нормативно-правова і організаційна основа програми

 • Конвенція ООН про права дитини
 • Конституція України
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про загальну середню освіту»
 • КОНЦЕПЦІЯреалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року
 • Закону України «Про сприяння становлення та розвитку молоді в Україні» зі змінами
 • Національна доктрина розвитку освіти України
 • Національна концепція громадського виховання
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад
 • Державний стандарт початкової загальної освіти
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
 • Програма національно – патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
 • «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 • «Про охорону дитинства»
 • Національної Програми «Освіта України ХХІ століття»
 • Національної Програми «Діти України»
 • Закон України «Про позашкільну освіту»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація навчально-виховного процесу відповідно

до триступеневої структури загальноосвітньої школи

В проектуванні і реалізації стратегічних напрямків розвитку за ступенями освіти ми йдемо в першу чергу «від учня», тобто декларування та втілення на практиці ідеї, які відображають відношення школярів до своєї особистої участі в освітньому процесі. Метою будь – якої освітньої системи є створення умов, які забезпечують досягнення учнем відповідного рівня освіти. Ми розуміємо це не тільки як оволодіння відповідними знаннями та вміннями, а і як формування стійких особистісних якостей учнів, необхідних їм в освітньому процесі та після випуску зі школи  всього життя:

 • початкова школа (1-4 кл.), яка забезпечує здобуття початкової освіти;
 • гімназія (5-9 кл.), яка забезпечує здобуття базової середньої освіти;
 • ліцей (10-12 кл.), який залежно від профільного спрямування надає можливість здобувати загальну середню та/або професійну освіту

Структура загальноосвітньої школи України

  Вік здобувачів освіти                                      
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
                                               
                                               
                                               
  рівень 0 – дошкільна освіта рівень 1 – початкова освіта рівень 2 – базова середня освіта рівень 3 – профільна середня освіта          
  1-й цикл 2-й цикл 1-й цикл 2-й цикл 1-й цикл 2-й цикл 1-й цикл 2-й цикл          
              Початкова школа Гімназія Ліцей          
                                               
                                Академічний ліцей          
                                               
                                Професійний ліцей          
                                рівень 3 рівень 4        
                                               
                                Професійний коледж, технікум        
                                рівень 3, 4, 5        
                                               
        НВК “дошкільний заклад освіти – початкова школа”                          
                                               
              НВК “початкова школа – гімназія”                
                                               
                      НВК “гімназія – ліцей”          
                                               
                                               

 

 

Початкова школа (1-4 класи) є чотирирічною. Здобуття початкової освіти діти починають у віці 6-7 років. Вибір навчального закладу здійснюється за місцем проживання або за бажанням батьків в інших закладах освіти з урахуванням освітніх потреб дитини (спеціалізовані школи, навчання дітей з особливими потребами тощо). Початкова школа може функціонувати як самостійний навчальний заклад або діяти в комплексі з дошкільним закладом освіти, гімназією, позашкільними навчальними закладами.

Метою початкової освіти є гармонійний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування морально – етичних і загальнокультурних цінностей, оволодіння ключовими і предметними компетентностями, необхідними життєвими і соціальними навичками, що забезпечують її готовність до продовження навчання, успішну взаємодію з довкіллям.

Завдання початкової освіти:

 • створення умов для психолого – педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища;
 • фізичний і психічний розвиток дитини, розвиток її сенсорних, інтелектуальних і творчих здібностей, мотивації до навчання;
 • формування ключових і предметних компетентностей, необхідних для продовження навчання, набуття соціального досвіду, культури спілкування і співпраці у різних формах навчальної взаємодії; здатності до самовираження; соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної поведінки;
 • національно – патріотичне, морально – етичне, трудове, естетичне виховання дитини.

Гімназія (5-9 класи) тривалість навчання в якій 5 років, продовжує реалізацію завдань освіти, розпочату в початковій школі, розширюючи і доповнюючи їх відповідно до вікових і пізнавальних можливостей учнів. Тут закладається той універсальний, спільний для всіх загальноосвітній фундамент, необхідний і достатній для розуміння сучасного світу і усвідомленого функціонування в ньому, реалізації кожним учнем у подальшому своїх особистих освітніх, професійних і загалом життєвих планів. З огляду на зазначене основною характеристикою освіти на цьому рівні має бути її цілісність, фундаментальність і відносна завершеність.

Метою базової середньої освіти є різнобічний розвиток, громадянське виховання і соціалізація дитини, формування у неї навчальних, соціальних, загальнокультурних і предметних компетентностей, цінностей громадянського суспільства, особистісний розвиток учнів з орієнтацією на продовження навчання, формування креативності і критичного мислення, творчих здібностей, набуття життєвих компетентностей, необхідних для самовизначення й усвідомленого вибору подальшого життєвого шляху.

Завдання базової середньої освіти:

 • створення умов для ефективної навчально-пізнавальної діяльності учнів в інформаційно-освітньому середовищі з метою особистісного розвитку, набуття ключових і предметних компетентностей, пізнавального досвіду, формування світогляду і ціннісних ставлень до оточуючого світу, задоволення пізнавальних інтересів і потреб дитини, усвідомленого нею вибору подальшого життєвого шляху;
 • інтелектуальний, духовний, емоційний, фізичний, розвиток дитини, морально-етичне її виховання, формування основ природничо – наукового і гуманітарного світоглядів;
 • формування загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності, набуття соціального досвіду і культури спілкування та співпраці, навичок соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної поведінки;
 • розвиток основних умінь і навичок навчальної діяльності, компетентностей щодо вільного володіння українською мовою, спілкування однією з іноземних мов, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні і практичній діяльності;
 • формування підприємливості і здатності оцінювати правильність вибору, обґрунтовувати раціональність способу розв’язання проблем, приймати адекватні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, самостійно розв’язувати пізнавальні, організаційні та інші проблеми особистого життя;
 • виховання школяра як людини демократичної, відповідальної, патріотичної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе; громадянське, трудове, екологічне, виховання учнів;
 • формування ставлення учнів до освіти як важливої невід’ємної складової загальної культури людини;
 • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців.

Ліцей (10-12 класи) забезпечує профільну освіту учнів на завершальному етапі шкільного навчання. Залежно від напряму профілізації вирізняються  ліцеї академічні і професійні.

Академічний ліцей надає повну загальну середню освіту за певним спрямуванням профілізації відповідно до галузей знань або освітніх галузей, готуючи випускників до продовження навчання на вищих рівнях освіти. Його метою є задоволення освітніх потреб учнів, зумовлених орієнтацією на майбутню професію і подальше її здобуття у вищих навчальних закладах. До основних завдань академічного ліцею належать:

 • задоволення і розвиток пізнавальних інтересів, нахилів і здібностей здобувачів профільної освіти, сприяння їхньому життєвому і професійному самовизначенню;
 • забезпечення можливостей для конструювання кожним учнем власної освітньої траєкторії;
 • цілеспрямована підготовка учнів до успішного продовження навчання на наступних рівнях освіти за обраним напрямом спеціалізації.

Професійний ліцей здійснює професійну підготовку з певної професії/кваліфікації і надає повну загальну середню освіту. Метою професійного ліцею є задоволення освітніх потреб здобувачів освіти відповідно до їхніх нахилів, здібностей і життєвого вибору на основі поєднання професійної підготовки зі здобуттям повної загальної середньої освіти. Основні завдання професійного ліцею в загальноосвітній підготовці наряду з професійною є:

 • розвиток ключових і предметних компетентностей випускників, достатніх для забезпечення конкурентоздатності в здобутті освіти на вищих рівнях;
 • створення умов для різнобічного розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх здібностей, освітніх потреб та інтересів.

Повну загальну середню освіту можуть надавати також професійні коледжі, які здійснюють професійну підготовку здобувачів освіти на основі базової середньої освіти (після 9 класу школи). Професійні ліцеї і коледжі в ряді випадків можуть здійснювати підготовку фахівців без надання їм повної загальної середньої освіти, а також забезпечувати підготовку фахівців на 4-му рівні освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основоположні принципи, що регламентуватимуть роботу

Річанської ЗОШ І-ІІІ ступенів:

 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь – якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • науковий характер освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність перед суспільством;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми;
 • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія у межах, визначених законом;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико – культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь – якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії; формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • сприяння навчанню впродовж життя;
 • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
 • незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань;
 • взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання;
 • органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.
Реалізація цілей і завдань здійснюється через:
 1. Управлінський аспект

Мета:управлінської діяльності: координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.

Основні завдання:

 1. Управління якістю освіти на основі інноваційних технологій та освітнього моніторингу.
 2. Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.
 3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.
 4. Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

Шляхи реалізації:

 1. Впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій.
 2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу.
 3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.
 4. Підтримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.
 5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.
 6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.

Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

 • загальні збори;
 • педагогічна рада;
 • рада школи;
 • атестаційна комісія;
 • учнівське самоуправління;
 • громадські організації

Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, керування освітньою діяльністю, моніторинг.

Річне планування здійснюється з використанням перспективного планування. План будується на основі підготовки інформаційної довідки про діяльність закладу протягом навчального року, проблемного аналізу стану справ згідно з Концепцією школи. При складанні плану використовується структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі. План підлягає експертизі в кінці року.

З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ланок закладу, робота педагогів в режимі академічної свободи.

 1. Методичний аспект

Мета методичної роботи закладу: створення комфортних умов для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника

Основні завдання:

 1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.
 2. Формування в педагогів готовності до проходження сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій.
 3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно – орієнтованих методик надання освітніх послуг.
 4. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійного мудрого керівництва з боку педагогічного колективу.

Шляхи реалізації:

1.Постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості надання освітніх послуг.

2.Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.

 1. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.
 2. Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях.
 3. Виховний аспект

Мета виховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

 1. Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.
 2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.
 3. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.
 4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.
 5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.

6.Виховання культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації

 1. Організація і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики.
 2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій.
 3. Здійснювати соціально – педагогічний супровід дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей – інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.
 4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання школярів; спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.
 5. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.
 6. Організувати діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу;
 7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

4.Психолого-педагогічний аспект

Мета: формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

 • індивідуальних особливостей;
 • здібностей;
 • умінь та навичок.

Основні завдання:

 1. Створення:

– ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

– умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;

– умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

 1. Посилення впливу шкільного та сімейного виховання на формування:

– стійкої мотивації до здобуття освіти;

– високої духовної культури;

– моральних переконань;

– трудового виховання дітей.

 1. Забезпечення якісного психолого – педагогічного супроводу освітнього процесу.
 2. Практичне забезпечення корекційно – розвивальної роботи:

– діагностики особистісного розвитку;

– ціннісних орієнтацій;

– соціального статусу;

– виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.

 1. Орієнтація на соціально – психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.

Шляхи реалізації:

 1. Психолого – педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

– здібностей;

– схильностей;

– потреб;

– відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів; дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.

 1. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських всеобучів.
 2. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.
 3. Морально – культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.

Модель випускника: Моделлю випускника є громадянин держави, який

 • має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;
 • є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;
 • уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;
 • уміє критично мислити;
 • здатний до самоосвіти і саморозвитку;
 • відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

– уміє опрацювати різноманітну інформацію.

5.Фінансово-господарський аспект

Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільна благодійна допомога батьків та спонсорів.

Матеріально – технічне забезпечення умов реалізації Стратегії розвитку закладу здійснюється шляхом:

 • перехід до автономії закладу освіти (фінансову незалежність):
 • зміна фасаду закладу;
 • створення нового освітнього середовища у навчальних кабінетах;
 • окультурення території закладу;
 • заміна комп’ютерної техніки;
 • поповнення існуючих кабінетів необхідними меблями;
 • поповнення бібліотечного фонду;
 • створення зони відпочинку на шкільному подвір’ї.

Очікувані результати

 • створення комфортних умов для перебування учнів у навчальному закладі;
 • створюється інформаційне забезпечення для переходу закладу до роботи у нових умовах і викликах суспільства;
 • автономія закладу ( академічна, організаційна, кадрова, фінансова);
 • зміцнення матеріально – технічної бази навчального закладу;
 • формується позитивний імідж школи та естетичні смаки учнів.

6.Система збереження і зміцнення здоров’я учня та вчителя

формування у дітей позитивного відношення до здорового способу життя;

– створення в школі цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання;

– сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я;

– забезпечення учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я;

– створення науково – інформаційного простору з питань збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально – виховного процессу (особливо в умовах поширення короно вірусної інфекції);

– розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії школи, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.

 

Стратегічні проекти

Проект «Єдиний інформаційний простір»

Мета проєкту: створення єдиного інформаційно – освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно – освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, педагогів та здобувачів освіти. Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно – освітнього простору мають бути: педагоги, здобувачі освіти, адміністрація школи, батьки.

Етапи реалізації програми проекту:

№ п/п  

Напрямки діяльності

Етапи реалізації Відповідальний
І

Організаційний

2020-2021

ІІ

Реалізаційний

2022-2023

ІІІ

Узагальнюючий

2024-2025

1 Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями +     Адміністрація
2 Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій +     Адміністрація
3 Вивчення передових освітніх технологій +     Адміністрація, вчителі
4 Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів +     Адміністрація, вчитель інформатики
5 Впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою +     Вчитель інформатики
6 Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках» +     Творча група
7 Нарощування комп’ютерної мережі у школі ( 1-ші класи) +     Адміністрація
8 Систематизація інформаційних ресурсів закладу +     Адміністрація, вчитель інформатики
9 Розвиток шкільного сайту +     Вчитель інформатики,

заступник директора з НВР, педагог організатор

10 Залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, блоги вчителів) +     Адміністрація, вчитель інформатики, вчителі-предметники
11 Інформатизація бібліотечної діяльності   +   Вчитель інформатики, бібліотекар
12 Продовження впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою   +   Адміністрація, вчитель інформатики
13 Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ +     Адміністрація, вчитель інформатики, вчителі-предметники
14 Впровадження дистанційної освіти +     Адміністрація, вчитель інформатики, вчителі-предметники
15 Організація системи інформаційної безпеки закладу +     Адміністрація, вчитель інформатики
16 Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ   +   Вчитель інформатики, вчителі-предметники
17 Педагогічна рада «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності» + +   Адміністрація,

вчителі

18 Семінар «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів» + +   Вчитель інформатики
19 Конференція «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку освітнього процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів» + +   Вчитель інформатики,

заступник директора з НВР

20 Семінар «Конструювання та раціональна організація комп’ютерного-орієнтованого уроку. Перспективи та вдосконалення»     + Вчитель інформатики,

заступник директора з НВР

21 Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті – контроль» +     Заступник директора з НВР, класні керівники
22 Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів. Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій.     + Адміністрація
23 Систематизація інформаційних ресурсів закладу     + Адміністрація, вчитель інформатики
24 Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням     + Адміністрація
25 Впровадження дистанційної освіти + + + Адміністрація, вчитель інформатики, вчителі-предметники

 

Очікувані результати:

створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу;

об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи;

створення матеріально-технічної та науково – методичної бази даних;

оновлення наповнюваності шкільного сайту;

практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

 

 

 

 

   
Проект « Профільна середня освіта »

Мета проекту:

налагодити моніторинговий супровід ефективності профільної середньої освіти;

створити сучасну матеріально – технічну базу для організації якісної профільної середньої освіти.

Пріоритети проекту:

формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій здобувачів освіти на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально – пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб здобувачів освіти в процесі їхньої профільної середньої підготовки.

забезпечення рівного доступу до здобуття якісної профільної підготовки здобувачів освіти;

виявлення та розвиток професійних інтересів здобувачів освіти; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

 

Етапи реалізації програми проекту:

     
№ п/п Напрямки діяльності Етапи реалізації Відповідальний
І

Організаційний

2020-2021

ІІ

Реалізаційний

2022-2023

ІІІ

Узагальнюючий

2024-2025

1 Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчання +     Адміністрація
2 Вивчення нормативно-правової бази організації профільної середньої освіти +     Адміністрація
3 Провести моніторингове дослідження готовності педагогів до роботи в динамічних групах профільного спрямування +     Заступник директора з НВР
4 На основі аналізу удосконалювати позакласну роботу, направлену на розвиток компетенцій здобувачів освіти +     Заступник директора з НВР, педагог-організатор
5 Здійснювати моніторинг щодо відстеження ефективності системи профільної освіти закладу + +   Заступник директора з НВР
6 Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки здобувачів освіти, батьків, педагогів із питань організації профільної середньої освіти + +   Заступник директора з НВР, класні керівники
7 Створювати освітньо-матеріальну базу забезпечення профільної середньої освіти в закладі з урахуванням різних механізмів фінансування   + + Адміністрація
8 Психолого-педагогічні заходи + + + Заступник директора з НВР,

педагог-організатор,

класні керівники

9 Забезпечити координацію інформаційних та ресурсних потоків між закладом освіти та вищими навчальними закладами шляхом участі: у сумісних заходах і проектах; конференціях і семінарах; рекламних акціях вузів (День відкритих дверей, зустріч з деканами та студентами факультетів тощо) + + + Заступник директора з НВР
10 Поповнювати бібліотечні фонди освітньо-методичною, сучасною довідковою літературою відповідно до обраних профілів + + + Адміністрація, бібліотекар
11 Забезпечити психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільної середньої освіти + + + Психолог, вчителі, заступник директора з НВР
12 Методичні заходи на реалізацію проекту + + + Заступник директора з НВР
13 Методична рада «Моніторинговий супровід ефективності профільної середньої освіти» +      
14 Нарада при директору з питання: «Сучасні методики на шляху удосконалення профільної середньої освіти» +     Адміністрація
15 Нарада при директору: «Стан реалізації проекту «Профільна середня освіта»     + Адміністрація
16 Нарада при директору: «Профільна середня освіта: погляд в майбутнє»   +   Адміністрація

Очікувані результати:

 • забезпечення рівного і безоплатного доступу старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки;
 • забезпечення диференціації, варіативності здобуття освіти;
 • спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;
 • готовність педагогів для реалізації проекту «профільна середня освіта»;
 • оснащення кабінетів для здобуття профільної середньої освіти здобувачами освіти;
 • налагодження конструктивних зв’язків з закладами освіти різних рівнів акредитації;
 • дія системного моніторингового спостереження за якістю профільної середньої освіти;
 • підготовка здобувачів освіти до свідомого вибору майбутньої професії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Обдарована дитина»

Мета проекту: створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

Етапи реалізації програми проекту:

 

№ п/п Напрямки діяльності Етапи реалізації  

Відповідальний

І

Організаційний

2020-2021

ІІ

Реалізаційний

2022-2023

ІІІ

Узагальнюючий

2024-2025

1

 

 

 

 

 

 

 

Систематично поповнювати шкільний інформаційний банк даних про:

інтелектуально обдарованих дітей;

творчо обдарованих дітей;

спортивно обдарованих дітей;

технічно обдарованих дітей

+ + +  

Педагог організатор, вчитель інформатики

2 Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на шкільному сайті + + + Педагог організатор, вчитель інформатики
3 Оформити і поповнювати портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою + + +  

Заступник директора з НВР

  визначення творчо обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки        
4 Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо в рамках · круглого столу «Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху» + + +  

Заступник директора з НВР, вчителі

5 Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, шляхом участі в семінарах і практикумах. + + +  

Заступник директора з НВР, вчителі

6 Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень здобувачів освіти + + + Заступник директора з НВР,шкільний психолог
7 Здійснення особистісно -орієнтованого підходу до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу + + + Заступник директора з НВР, вчителі
8 Координація дій з культурно-просвітницькими закладами регіону + + + Заступник директора з НВР
8 Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно – розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням здобуття освіти обдарованих дітей. Поповнювати методичну скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми» + + +  

Заступник директора з НВР, вчителі

9 Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення освітнього процесу · на засіданнях МО під час участі в педагогічних семінарах + + +  

Заступник директора з НВР, вчителі

10 Соціально-психологічне забезпечення + + +  

Шкільний психолог

11 Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей + + +  

Шкільний психолог

12 Здійснювати психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих учнів + + +  

Шкільний психолог

13 Організація семінару для педагогів, спрямованого на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки для роботи з обдарованими дітьми + + + Шкільний психолог,

заступник директора з НВР

14 Проведення психологічних обстежень особливостей обдарованих дітей за методикою ПДО, Леонгарда, Шмішека, Кетелла. + + +  

Шкільний психолог

15 Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів обдарованих дітей + + +  

Шкільний психолог

16 Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів проведення самостійної науково-дослідницької діяльності + + +  

Заступник директора з НВР, вчителі

17 Залучення здобувачів освіти до соціологічних досліджень як форми наукової роботи + + + Заступник директора з НВР, вчителі
18 Організація консультування батьків здобувачів освіти щодо роботи з обдарованими дітьми + + + Заступник директора з НВР, вчителі
19 Підвищення рівня мотивації здобувачів освіти закладу як основа здобуття якісної освіти + + + Заступник директора з НВР, вчителі
20 Педагогічний супровід + + + Заступник директора з НВР, вчителі
21 Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовці здобувачів освіти до участі у І етапі олімпіад з базових дисциплін + + + Заступник директора з НВР, вчителі
22 Організація і проведення предметних олімпіад + + + Заступник директора з НВР
23 Підготовка здобувачів освіти до участі в ІІ, ІІІ, ІV етапах предметних олімпіад + + + Заступник директора з НВР, вчителі
24 Організувати та взяти участь в міжнародних інтерактивних конкурсах з предметів природночо – математичного циклу («Кенгуру», «Левеня» та інші), філологічного циклу («Геліантус», «Грінвіч» тощо) + + + Заступник директора з НВР, вчителі
25 На сторінках шкільного сайту систематично наповнювати рубрику «Наші досягнення» за результатами участі здобувачів освіти у різних конкурсах, турнірах тощо + + + Заступник директора з НВР, вчитель інформатики
26 Відзначати переможців та призерів олімпіад, творчо обдарованих здобувачів освіти на святі «Гордість школи» + + + Заступник директора з НВР, вчителі
27 Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично обдарованих дітей: вокального,

декоративно – ужиткового, хореографічного

+ + +  

Заступник директора з НВР, керівники гуртків

28 Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного навчального року + + + Заступник директора з НВР, керівники гуртків
29 Постійно організовувати зустрічі з успішними особистостями ОТГ, колишніх випускників школи + + +  

Адміністрація

30 Оформлення інформаційно-аналітичного документа: «Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми»     +  

Заступник директора з НВР

31 Методичні заходи на реалізацію проекту + + + Заступник директора з НВР
32 Семінар «Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми» · +     Заступник директора з НВР
33 Круглий стіл «Результативність роботи з обдарованими дітьми»     + Заступник директора з НВР, вчителі
34 Нарада при директору «Робота з обдарованими: проблеми і перспективи»   +   Заступник директора з НВР, вчителі
35 Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку здобувачів освіти як основа успішної освітньої діяльності» +     Заступник директора з НВР, вчителі
36 Методична рада «Роль наставника у творчому зростанні здобувача освіти»     + Заступник директора з НВР, вчителі

 

Очікувані результати:

формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;

створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно – орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів;

значні досягнення у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах районного, обласного, Всеукраїнського рівня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Інновації в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

Мета проекту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу; пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.

Завдання проекту:

 • оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;
 • розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;
 • підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;
 • підвищення конкурентоздатності школи в соціумі громади;
 • пошук та розробка ефективних методів освітнього процесу, управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів;
 • упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Етапи реалізації програми проекту:

№ п/п Напрямки діяльності Етапи реалізації

 

 

Відповідальна особа
І

Організаційний

2020-2021

ІІ

Реалізаційний

2022-2023

ІІІ

Узагальнюючий

2024-2025

1 Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату + + + Заступник директора з НВР
2 Забезпечити участь освітнього закладу у Програмі нової української школи. Створення ініціативної групи у закладі + + + Заступник директора з НВР
3 Запровадження інновацій в управлінні освітнім закладом +     Адміністрація
4 Створення картотеки з проблеми «Інноваційні технології освітнього процесу» +     Заступник директора з НВР
5 Опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами) +     Заступник директора з НВР, вчителі
6 Вивчення педагогічного досвіду вчителів школи, України + + + МО вчителів
7 Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності +     Заступник директора з НВР, ініціативна група
8 Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи школи : – рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції; – надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку + + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
9 Апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій +     Заступник директора з НВР, ініціативна група
10 Проведення роботи з колективом закладу освіти щодо впровадження компетентнісно орієнтованої технології навчання: – психологічна і мотиваційна підготовка; – теоретична підготовка + +   Заступник директора з НВР
11 Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна діяльність +     Заступник директора з НВР
12 Аналіз проміжних результатів напрацювань у практику роботи членів творчої групи   +   Заступник директора з НВР, ініціативна група
13 Управління процесом впровадження інноваційних знахідок у школі + + + Заступник директора з НВР
14 Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності: – засідання педагогічної ради, круглі столи,семінари тощо; – творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях; – участь у науково-практичних конференціях; – узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег; – сертифікація на курсах підвищення кваліфікації; – самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою + + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
15 Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій     + Заступник директора з НВР, ініціативна група
16 Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі     + Заступник директора з НВР, ініціативна група
17 Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради + +   Заступник директора з НВР, вчителі
18 Моніторинг якості інноваційної діяльності + + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
19 Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі     + Заступник директора з НВР, ініціативна група
20 Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради + + + Заступник директора з НВР, вчителі
21 Моніторинг якості інноваційної діяльності   + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
22 Здійснювати діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз освітнього процесу, участь у методичних заходах) + + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
23 Координація та супровід окремих інноваційних проектів + + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
24 Конференція «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості здобувача освіти» +     Заступник директора з НВР, вчителі
25 Семінар «Інновації в освітньому процесі. Шляхи впровадження» +     Заступник директора з НВР, ініціативна група
26 Методична рада «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання» +     Заступник директора з НВР
27 Круглий стіл «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»   +   Заступник директора з НВР, вчителі

 

Очікувані результати:

 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;
 • відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);

 • запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи;
 • створити у педагогічному колективі о закладу освіти власну модель інноваційного розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Заклад освіти – толерантне середовище. СТОП БУЛІНГ»

Мета проекту: сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації; скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти; організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень; забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку; поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально – психолого – педагогічній допомозі здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх; налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільну газету;

Етапи реалізації програми проекту:

№ п/п Напрямки діяльності Етапи реалізації

 

 

Відповідальна особа
І

Організаційний

2020-2021

ІІ

Реалізаційний

2022-2023

ІІІ

Узагальнюючий

2024-2025

1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах +     Заступник директора з НВР, психолог
2 Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:  спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; визначення рівня тривоги та депресії учнів.

+ + + Заступник директора з НВР, психолог, класні керівники
3 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції + + + Класні керівники, заступник директора з НВР
4 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » + + + Класні керівники, заступник директора з НВР
5 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» + + + Класні керівники, психолог
6 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» + + + Класні керівники, психолог
7 Контроль стану попередження випадків  булінгу + + + Класні керівники, заступник директора з НВР
8 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» + + + Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
9 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню +     Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
10  Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти + + + Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
11 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків + + + Класні керівники
12 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять + + + Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
13 Перегляд кінострічок відповідної спрямованості + + + Класні керівники
14 Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» +     Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
15 Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів, на уроках історії + + + Вчителі
16 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» + + + Вчителі
17 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» + + + Класні керівники, заступник директора з НВР
18 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Сильні духом» + + + Класні керівники, заступник директора з НВР
19 Проект «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг» + + + Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
20 Листівки, колажі, бюлетені антибулінгового спрямування + + + Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
21 Діагностика стану психологічного клімату класу + + + Психоллог
22 Спостереження під час освітнього процесу, позаурочний час + + + Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
23 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу + + + Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
24 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу + + + Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
25 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» + + + Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
26 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини + + + Класні керівники, заступник директора з НВР, психолог
27 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» + + + Психолог
28 Інформаційна робота через інтернет-сторінки + + + Заступник директора з НВР, вчитель інформатики

Очікувані результати:

 • створення системи виховної та профілактичної роботи в закладі;
 • допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;
 • навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);
 • профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;
 • створення безпечного толерантного середовища;
 • усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин;
 • організація змістовного дозвілля та відпочинку здобувачів освіти;

 

 

 

 

  Проект «Кадрове забезпечення освітнього процесу»

Мета: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві.

Завдання проекту:

сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи;

забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно – педагогічної, методичної роботи;

створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;

сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Етапи реалізації програми проекту:

№ п/п Напрямки діяльності Етапи реалізації

 

 

Відповідальна  особа

І

Організаційний

2020-2021

ІІ

Реалізаційний

2022-2023

ІІІ

Узагальнюючий

2024-2025

1 За результатами діяльності представляти педагогічних працівників до нагородження відповідними заохоченнями + + +  

Адміністрація

2 Забезпечувати умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання у між атестаційний період + + +  

Заступник директори з НВР

3 Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності + + +  

Заступник директори з НВР

4 Здійснювати передплату періодичних та фахових видань + + +  

Адміністрація, вчителі

5 Оновити та модернізувати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи     +  

Адміністрація

6 Визначити на період до 2024 року потреби у вакансіях та проаналізувати перспективу на педкадри     +  

Адміністрація

7 Забезпечити виплату винагород учителям, учні яких зайняли призові місці на ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, у конкурсах-захистах за програмою МАНу, у спортивних змаганнях, фестивалях тощо (за наявності ресурсу) + + +  

Адміністрація

8 Методичні заходи на реалізацію проекту + + + Заступник директори з НВР
9 Круглий стіл «Професійна етика вчителя» +     Заступник директори з НВР
10 Семінар «Імідж сучасного вчителя» +     Заступник директори з НВР
11 Методична рада «Створення умов для педагогічної творчості вчителів» +     Заступник директори з НВР

 

Очікувані результати:

стабілізація кадрового складу закладу освіти;

підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;

підвищення престижу педагогічної професії в громаді та утвердження соціального статусу вчителя.

 

   

 

 

 

 

 

Проект «Медіацентр – основа розвитку творчих здібностей школярів»

Мета проекту: інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів.

Завдання проекту:

 • запровадження нових бібліотечних технологій, організаційних форм і методів роботи;
 • збір, накопичення та обробка навчальної і навчально – допоміжної інформації (у тому числі тої, що створюється педагогами й учнями) відповідно до освітніх програм; ведення електронного каталогу підручників і навчально – допоміжних матеріалів; ведення електронної системи обліку книжкового фонду та електронних ресурсів;
 • ведення електронної бази даних користувачів (педагогів та учнів);
 • надання користувачам (педагогам та учням) консультативної та практичної допомоги із створення освітніх проектів (презентацій, Інтернет – проектів тощо) з використанням сучасних інформаційно – комунікаційних технологій;
 • надання педагогам практичної допомоги з проведення занять на базі Медіа центру з використанням сучасних інформаційно – комунікаційних технологій;
 • формування у користувачів (педагогів та учнів) навичок самостійного, творчого пошуку й одержання інформації з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
№ п/п Напрямки діяльності Етапи реалізації

 

Відповідальна особа
І

Організаційний

2020-2021

ІІ

Реалізаційний

2022-2023

ІІІ

Узагальнюючий

2024-2025

1 Організація доступу до Інтернету з метою використання електронної пошти +     Адміністрація, вчитель інформатики
2 Організація колективних занять та колективних переглядів з використанням сучасних медіа матеріалів +     Адміністрація, вчитель інформатики
           
3 Ведення електронного каталогу   +   Вчитель інформатики
4 Сворення шкільної теле – відеостудії та радіоцентру     + Адміністрація, вчитель інформатики
5 Забезпечення необхідним сучасним обладнанням шкільну біблотеку   +   Адміністрація,

бібліотекар

6 Постійно оновлювати медіа центр сучасними технічними засобами   + + Адміністрація
7 ·         Організовувати позаурочні форми роботи з медіа ресурсами центру для учнів по оволодінню ними інформаційної та медійної культури

 

+ + + Вчитель інформатики

 

Очікувані результати:

 • Наскрізне застосування інформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху Нової школи;
 • Запровадження ІКТ в школі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності;
 • ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі технологічні компетентності.
 • Інформаційна й медіа – грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці;
 • Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

 

 

 

 

Проект «Використання технологій дистанційного навчання під час організації освітнього процесу у навчальному закладі»

Мета: Організація дистанційного навчання, що забезпечить можливість реалізувати право осіб на якісну та доступну освіту відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти, тощо.

№ п/п Напрямки діяльності Етапи реалізації

 

Відповідальна особа
І

Організаційний

2020-2021

ІІ

Реалізаційний

2022-2023

ІІІ

Узагальнюючий

2024-2025

1 Засідання педагогічної ради, що схвалить використання конкретних інформаційно-телекомунікаційних систем (електронних освітніх платформ), сервісів, інструментів, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання

 

+     Заступник директора з НВР
2 Проведення навчальних (у тому числі практичних, лабораторних) занять,  вебінарів, онлайн форумів та конференцій, навчальних ігор, консультацій та інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою закладу освіти (навчальними програмами з окремих предметів (інтегрованих курсів)

 

+ +   Заступник директора з НВР, вчитель інформатики
3 Організація різних форм індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю під час навчання   +   Вчителі, вчитель інформатики
4 Проведення уроків-практикумів з метою навчання передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі

 

+ +   Вчитель інформатики, онлайн-курси, освітні платформи
5 Проходження курсів , що забезпечать уміння працювати з електронним розкладом занять, електронним класним журналом/щоденником

 

+ + + Курси підвищення кваліфікації при МОІППО,

онлайн-курси, освітні платформи

6 Створення умов для організації дистанційного навчання: апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення, накопичення та ефективне використання електронних освітніх ресурсів, управління освітнім процесом та навчальну взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному та асинхронному режимах + + + Адміністрація, місцеві органи самоврядування
7 Підвищення своєї кваліфікації щодо використання інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством + + + Курси підвищення кваліфікації при МОІППО,

онлайн-курси, освітні платформи

8 Підсумкова педагогічна рада, щодо результатів впровадження дистанційної освіти, визначення негативних моментів та відзначення позитивних наслідків     + Адміністрація,

вчителі

 

Очікуванні результати:

 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів);
 • організація освітнього процесу у надзвичайних обставинах із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу;
 • використання технологій дистанційного навчання для вивчення окремих тем з навчальних предметів (інтегрованих курсів), проведення окремих навчальних занять і консультацій;
 • змога реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду;
 • забезпечення освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти (надзвичайні обставини);
 • забезпечення проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиваючих занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами (під час надзвичайних обставин, а також у разі відсутності фахівців із проведення (надання) таких занять (послуг).