Система забезпечення якості освіти у Річанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1503

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1508

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1530

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1531

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1532
День української хустки
07.12.2021
Новий рік 2022
31.12.2021

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1503

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1508

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1530

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1531

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1532

                                                              ЗМІСТ
1. Загальні положення.
2. Стратегія  та процедури забезпечення якості освіти.
3. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності.
4. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти.
5. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної  діяльності педагогічних працівників.
6. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.
7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти.
8. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти.
9. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування.
10. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню)

І. Загальні положення

             Головною метою освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти.

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту закладу освіти та інших нормативних документів.

1.2. Терміни та їх визначення, що вживаються в Положенні:

– Положення – локально-правовий акт, що визначає основні правила організації, описує мету, структуру, взаємні обов’язки групи людей чи організацій, які об’єдналися для досягнення спільної мети;

– Стратегія –довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, план, який супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі його реалізації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому результаті;

– Процедура – офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь;

– Механізм – комплексний процес, спосіб організації;

– Критерії – вимоги для визначення або оцінки людини, предмета, явища (або: ознака, на підставі якої виробляється оцінка);

– Правило – вимога для виконання якихось умов всіма учасниками якої-небудь дії.

– Інструмент – засіб, спосіб для досягнення чогось.

– Моніторинг якості освіти – система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

– Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;

– Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень;

– Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

– Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

– Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу;

– Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

– Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти, несвоєчасні записи в класних журналах результатів оцінювання.

1.3. Колегіальним органом управління Річанського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради, який визначає, затверджує систему, стратегію та процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, є педагогічна рада.

             1.4. Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає:

– стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

– систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

– критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

– створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

 1. Стратегія та процедура забезпечення якості освіти

          Стратегія та процедура забезпечення якості освіти в Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради базується на наступних принципах:

– відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;

– дитиноцентризму (головним суб’єктом, на якого спрямована освітня діяльність школи, є дитина);

– відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

– системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

– здійснення обґрунтованого моніторингу якості;

– готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

– відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.

            Стратегія та процедури забезпечення якості освіти передбачають здійснення таких процедур і заходів:

− удосконалення планування освітньої діяльності;

− підвищення якості знань здобувачів освіти;

− посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

− забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;

− розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

− забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;

− створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти.
Основними напрямками стратегії із забезпечення якості освітньої діяльності в закладі освіти є:

– якість освіти;

– рівень професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до підвищення якості освітньої діяльності;

– якість реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності та підвищення рівня об’єктивності оцінювання.
            Механізм функціонування системи забезпечення якості освіти в Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради включає послідовну підготовку та практичну реалізацію наступних етапів управління:

– планування (аналіз сучасного стану освітньої діяльності та освітнього процесу; визначення сильних сторін і проблем у розвитку; визначення пріоритетних цілей та розробка планів їх реалізації);

– організацію (переформатування/створення організаційної структури для досягнення поставлених цілей; визначення, розподіл та розмежування повноважень із метою координування та взаємодії у процесі виконання завдань);

– контроль (розробка процедур вимірювання та зіставлення отриманих результатів зі стандартами);

– коригування (визначення та реалізація необхідних дій та заходів, націлених на стимулювання процесу досягнення максимальної відповідності стандартам).
Система контролю якості освітнього процесу в закладі включає:

 • Самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості;
 • Контроль якості результатів навчання та об’єктивності оцінювання;
 • Контроль якості реалізації навчальних (освітніх) програм.
  Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів є:
 1. Досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання.
 2. Відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти під час державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.
 3. Якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.
 4. Показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради:

– оновлення методичної бази освітньої діяльності;

– контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

– моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

– створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

В ході реалізації Стратегії використовуються різні підходи до самооцінювання: кількісний, описовий і комбінований, тобто поєднання кількісного й описового.

             Для вивчення якості освітньої діяльності у закладі використовується такі методи збору інформації та інструменти:

– опитування (анкетування учасників освітнього процесу (педагогів,

учнів, батьків), інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками учнівського самоврядування), фокус-групи (з батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, педагогами);

– вивчення документації (річний план роботи, протоколи засідань

педагогічної ради, класні журнали тощо);

– моніторинги навчальних досягнень здобувачів освіти, педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних занять, за освітнім середовищем, санітарно-гігієнічних умов, стану забезпечення навчальних приміщень, безпеки спортивних та ігрових майданчиків, роботи їдальні, впливу середовища на навчальну діяльність тощо);

– аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність (система оцінювання навчальних досягнень учнів, підсумкове оцінювання учнів, фінансування закладу освіти, кількісно-якісний кваліфікаційний склад педагогічних працівників тощо);

– інші інструменти, не заперечені законодавством.

Основними показниками, які підлягають контрольно-оцінній діяльності, є стандарти, визначені Державною службою якості освіти України для проведення аудиту (освітнє середовище, педагогічна діяльність, система оцінювання учнів і управлінські процеси).

Контрольно-оцінна діяльність проводиться з метою вивчення та оцінки якості освітньої діяльності і отримання інформації про реальний стан справ за кількома десятками параметрів, кожен з яких розкриває роботу закладу глибше. Така інформація допомагає проаналізувати сильні і слабкі сторони роботи школи, підказує можливі шляхи підвищення якості освітньої діяльності.

 1. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради

Система забезпечення академічної доброчесності в Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів функціонує відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту».

          Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

– об’єктивне оцінювання результатів навчання.

           Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– постійна підготовка до уроків, домашніх завдань;

– самостійне подання щоденника для виставлення педагогом одержаних балів;

– надання достовірної інформації про власні результати навчання батькам (особам, які їх замінюють).

Порушенням академічної доброчесності в Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів вважається:

– академічний плагіат;

– фабрикація;

– списування;

– обман;

– хабарництво;

– відмова своєчасно надавати інформацію (усно або письмово) про методики, технології, прийоми, методи викладання, стан виконання програми, рівень сформованості компетентностей здобувачами освіти;

– необ’єктивне оцінювання;

– невиконання обов’язків педагогічного працівника, передбачених статтею 54 Закону України «Про освіту».

               Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності в Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради, включають:

– ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з вимогами щодо належного оформлення посилань на використані джерела інформації;

– ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з документами, що унормовують дотримання академічної доброчесності та встановлюють відповідальність за її порушення;

– проведення методичних заходів, що забезпечують формування загальних компетентностей з дотриманням правових та етичних норм і принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з інформаційними ресурсами й об’єктами інтелектуальної власності;

– включення до планів виховної роботи класних колективів заходів із формування у здобувачів освіти етичних норм, що унеможливлюють порушення академічної доброчесності;

– розміщення на веб-сайті закладу правових та етичних норм, принципів та правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу.

Виявлення порушень академічної доброчесності в Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради здійснюється наступним чином.

Особа, яка виявила порушення академічної доброчесності педагогічним працівником, здобувачем освіти має право звернутися з письмовою заявою до директора школи. Заява щодо зазначеного порушення розглядається на засіданні Комісії, яка створюється наказом директора і ухвалює рішення про притягнення до академічної відповідальності (за погодженням з органом самоврядування здобувачів освіти).

До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади. Склад комісії погоджується на засіданні педагогічної ради закладу освіти та затверджується наказом керівника.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

– особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

 1. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до:

– Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 року № 1009;

– Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 13.04.2011 року № 329.

Стандарти загальної середньої освіти для кожного освітнього рівня розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки. Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти (стандарту) загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах закладу.

                На підставі Міністерських програм закладу розробляє навчальний план. Навчальний план є нормативним документом , який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу.

Навчальний план затверджує директор і погоджує з педагогічною радою.

Заклад освіти регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.

Метою навчання є сформовані компетентності. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти;

2) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

4) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

5) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

6) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

7) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

8) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

9) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

10) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Внутрішня система моніторингу рівня знань учнів діє відповідно до нормативних документів школи, Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти, Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки.

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.

                Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до наказу МОН України №924 від 20 серпня 2018 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі».

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.
В Річанському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо.

Форми проведення видів контролю, їх кількість визначається робочою програмою.

Тематична перевірка у 2 класах здійснюється відповідно до наказу МОН №1154 від 27.08.2019 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».

Тематична оцінка у 5-11(12)-х класах виставляється з урахуванням усіх видів освітньої діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

               Оцінювання учнів 3-4 класів здійснюється на основі наказу МОН України №1146 від 16.09.2020 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи».

Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до вищезазначених нормативних документів.

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

 1. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності Річанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.

Вимоги до педагогічних працівників Річанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів встановлюються у відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2143-ѴІІІ, чинного з 28.09.2017 року.

Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється чинним законодавством (обрання за конкурсом, укладення трудових договорів) відповідно до встановлених вимог (ст. 24 Закону «Про загальну середню освіту»).

           Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників в Річанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів є:

– стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

– освітній рівень педагогічних працівників;

– результати атестації;

– систематичність підвищення кваліфікації;

– наявність педагогічних звань, почесних нагород;

– наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;

– участь в експериментальній діяльності;

– результати освітньої діяльності;

– оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

– показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки педагогів Річанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей та відповідно до статті 59 Закону України “Про освіту” організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.   Заклад освіти забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом – графіком, який є складовою річного плану роботи закладу.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами: курси, семінари, семінари – практикуми, тренінги, конференції, вебінари, « круглі столи» тощо.  Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічного складу в закладі передбачено:

 • розширення зв’язків методичних об’єднань з колегами інших загальноосвітніх закладів району, області, України;
 • посилення роботи з молодими вчителями, запровадження обов’язкової 3 – річної програми закладу молодого вчителя, які залучаються до педагогічної роботи вперше;
 • підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів.
  Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.
 1. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності  в Річанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів визначає стратегію управління в закладі освіти, напрямки ефективних змін та розвитку освітньої системи.

Для цього застосовується моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти як система збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про стан освітнього процесу чи окремих його елементів із метою інформаційного забезпечення управління та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності функціонування усіх складових освітнього процесу, їхній взаємодії для досягнення очікуваних й запланованих результатів, а також інноваційного розвитку закладу освіти.

Управління процесом забезпечення якості освіти в Річанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів забезпечується внутрішніми нормативно-правовими документами (Статутом, Положеннями, рішеннями, наказами тощо), що визначають зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти та механізми її забезпечення.
           Процедура управління процесом забезпечення якості освіти в Річанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів включає:

– ухвалення рішення про початок формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

– призначення відповідальних за розробку, впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– навчання педпрацівників правилам і процедурам впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– формування та підготовка аналітичної групи з визначення ефективності впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на окремих етапах та у цілому;

– формування Політики та Цілей у сфері якості (на перспективу, навчальний рік тощо);

– визначення видів діяльності та процесів у рамках складових внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– розробка процедур для визначених процесів (дій, заходів) (внутрішні нормативні основи закладу освіти);

– визначення та розвиток системи моніторингу якості в закладі;

– удосконалення системи аналізу та прийняття підсумкових рішень.
Відповідальними за впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в Річанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів є директор,  заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, педагогічні працівники, методичні об’єднання, педагогічна рада закладу освіти.
            З метою позитивного впливу на якість освіти необхідним є організаційний компонент у процесі формування внутрішньої системи, а саме:

 • виокремлення в структурі закладу освіти осіб, що беруть участь у процесі управління якістю освіти (завуч, керівники методоб’єднання);
 • проведення заходів щодо навчання адміністративних та педагогічних працівників закладу навичкам роботи для забезпечення якості освітнього процесу;
 • розширення зв’язків закладу освіти з іншими освітніми установами, науковими організаціями, що спеціалізуються на вирішенні проблем управління якістю освіти.

Критерії ефективності управлінської діяльності в Річанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

– наявність нормативних документів, де закріплені вимоги до  якості освітнього процесу;

– оптимальність та дієвість управлінських рішень;

– керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність посадових осіб, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

– формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової);

– підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

– кореляція показників успішності з результатами державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;

– наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

          Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Механізми реалізації ВСЗЯО передбачають здійснення періодичного оцінювання компонентів ЗЗСО за напрямами оцінювання відповідальними посадовими особами і представниками громадських структур закладу освіти на основі визначених методів збору інформації та відповідного інструментарію. Отримана інформація узагальнюється, відповідний компонент оцінюється, після чого зазначені матеріали передаються дирекції закладу для прийняття відповідного управлінського рішення щодо удосконалення якості освіти в ЗЗСО.

Дані щодо процедури та результатів оцінювання мають узагальнюватися зокрема в таблицях, прикладом яких є наведена нижче таблиця «Механізми реалізації ВСЗЯО» (див. додаток 1), де передбачені такі змістові графи.

1.Компоненти напряму оцінювання. До них віднесено (відповідно до наказу МОН України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти»):

 • освітнє середовище закладу освіти (облаштування території, стан приміщення закладу, дотримання повітряно-теплового режиму, стан освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму тощо);
 • система оцінювання здобувачів освіти (оприлюднення критеріїв, правил та процедур оцінювання навчальних досягнень, здійснення аналізу результатів навчання учнів, впровадження системи формувального оцінювання тощо);
 • педагогічна діяльність педагогічних працівників (формування та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій учнів, використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, розвиток педагогіки партнерства тощо);
 • управлінські процеси закладу освіти (стратегія розвитку закладу, здійснення річного планування відповідно до стратегії, підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо).
 1. Періодичність оцінювання. Визначається відповідно до частоти оцінювання (1 раз на п’ять років, 1 раз на 2 роки, 1 раз на рік, півріччя (семестр), квартал (чверть), щомісячно, щотижнево тощо).
 2. Відповідальні за оцінювання. Ними є не тільки члени адміністрації закладу освіти, а й представники колективу, громадських організацій закладу. Перелік таких осіб може виглядати так: директор, заступники директора, голови методичних об’єднань, педагогічні працівники, психолог, соціальний педагог, бібліотекар, медична сестра, члени ради школи, батьківського комітету, учнівського комітету тощо.
 3. Методи збору інформації та інструментарій. У цій графі визначається метод збору інформації (аналіз документів, опитування, спостереження, моніторинг) та інструментарій (пам’ятка, бланк, анкета тощо).
 4. Форми узагальнення інформації. До інформації, яку має надати відповідальна особа після завершення процедури оцінювання, віднесено аналітичну довідку, письмовий звіт, усний звіт, доповідну записку, акт тощо.
 5. Рівень оцінювання. Рівень оцінювання як обов’язковий елемент механізму передбачає визначення рівня оцінювання: перший (високий); другий (достатній); третій (вимагає покращення); четвертий (низький).
 6. Управлінське рішення. Управлінське рішення приймається на основі аналізу отриманої інформації у вигляді наказу, рішення педагогічної ради, ради закладу, розпорядження, вказівки, письмового доручення, припису, інструкції, резолюції тощо і спрямовано на вдосконалення якості освіти в ЗЗСО.

Представлене таким чином Примірне положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти є загальним документом, у якому відображені не всі особливості закладів загальної середньої освіти, зокрема щодо політики та процедур, критеріїв, правил і процедур оцінювання, механізмів упровадження ВСЗЯО тощо.

На основі зазначеного Примірного положення кожен заклад може розробити власне положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗЗСО, доповнивши його необхідними матеріалами з урахуванням особливостей закладу.

 1. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти.

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу в Річанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів є наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх застосування. Також освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб – ресурсам закладу.
Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів загальної середньої освіти, забезпечують можливість досягнення необхідних компетентностей.

Річанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів має доступ до мережі Інтернет,  баз даних у режимі on-line,  електронну пошту zoshrika2011@meta.ua

Практичний психолог,соціальний педагог, педагог-організатор, класні керівники допомагають учням у реалізації заходів із соціальної адаптації.

Органи учнівського самоврядування виходять з пропозиціями до керівництва щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності закладу.

 1. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти.

В Річанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів здійснюється збір, узагальнення, аналіз та використання відповідної інформації для ефективного управління освітнім процесом та іншою діяльністю.

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти сприяють електронна система збирання й аналізу інформації та частково система електронного документообігу. При оцінці якості освітнього процесу використовуються комп’ютерні технології для обробки досягнень кваліметрії.
Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео- аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітнього процесу та освітньої діяльності:

– статистична інформація форм ЗНЗ-1, 1-ЗСО, 83-РВК ;

– інформаційна база про якість освітнього процесу на рівні різних класів;

– інформаційна база про результати державної підсумкової атестації в співставленні з річними показниками;

– інформаційна база про результати зовнішнього незалежного оцінювання в співставленні з річними показниками.

Публічність інформації про діяльність  закладу  забезпечується згідно зі статтею 30 Закону України «Про освіту».

            На офіційному сайті розміщуються:

– статут закладу освіти;

– ліцензія на провадження освітньої діяльності;

– структура та органи управління закладу освіти;

– кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

– освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

– ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

– мова освітнього процесу;

– матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

– результати моніторингу якості освіти;

– річний звіт про діяльність закладу освіти;

– умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично поновлюється.

 1. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн

та розумне пристосування

Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми потребами інклюзивним освітнім середовищем:

– необхідними ресурсами освітнього процесу, що мають відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам;

– умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за бажанням батьків шляхом організації індивідуальної форми навчання.

Заклад освіти організовує інклюзивне навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (стаття 20 Закону України «Про освіту»).

Практичне впровадження інклюзивного середовища базується на принципах універсального дизайну та розумного пристосування. Навчальні матеріали прості та чіткі у використанні незалежно від навичок та досвіду здобувачів освіти. Забезпечується урахування різного впливу шкільного середовища на «сенсорний досвід» дитини: використання кольору, світла, звуків, текстури, легкий доступ до інформаційно-комунікативних технологій.

Наявність необхідного розміру і простору:

– доступні навчальні місця для здобувачів освіти, у тому числі з прилеглим простором для асистентів вчителів;

– меблі, фурнітура та обладнання, що підтримують широкий спектр навчання та навчальних методик;

– можливість регулювання середовища (наприклад, освітлення) для різноманітних потреб здобувачів освіти у навчанні та інше.
              У закладі освіти створено необхідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

 1. Затишні, ошатні класні кімнати на першому поверсі.
 2. Внутрішні туалети на першому поверсі.
 3. Шкільна їдальня на першому поверсі.
 4. Для якісного соціально-психологічного та психолого-медико-педагогічного супровіду дітей з особливими потребами, батьків та педагогів у штаті є посада практичного психолога.
 5.   Запобігання та протидія булінгу (цькуванню)

З метою створення безпечного освітнього середовища в Річанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів  впроваджується комплексний підхід у сфері запобігання та проявам булінгу (цькування), який передбачає розробку та оприлюднення:

 • правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядку поданняучасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду (з дотриманням конфіденційності) відповідно до законодавства тощо);
 • порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальності осіб, причетних до булінгу (цькування) тощо.

Нормативна база:

– Конвенція про права людини;

– Конституція України;

– Закон України «Про охорону дитинства»;

– Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 764-IX  від 13.07.2020, ВВР, 2020, №48, ст. 431};

– Закон України «Про повну загальну середню освіту»

– Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– Стандарти повної загальної середньої освіти;

– Статут закладу повної загальної середньої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти

№ з/п Компоненти напряму оцінювання Періодичність оцінювання Відповідальні за оцінювання Методи збору інформації та інструментарій Форми узагальнення інформації Рівень оцінювання Управлінське рішення
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Освітнє середовище Двічі на рік          
  Облаштування території закладу 1 раз на 2 роки Заступник з госп частини спостереження акт    
  Стан електропроводки та електрообладнання 2 рази в рік Заступник з госп частини спостереження акт    
  Стан приміщення закладу постійно адміністрація спостереження акт    
  Дотримання повітряно-теплового,  режиму, стан освітлення постійно Медсестра, Заступник з госп частини вимірювання Усна доповідь    
  Наявність плакатів , листівок з гігієнічними вимогами Двічі на рік Заступник з госп частини, медсестра спостереження      
  Режим питної води постійно Медсестра, Заступник з госп частини спостереження акт    
  Відповідність харчоблоку та їдальні сучасним вимогам постійно Директор, медсестра спостереження акт    
  Чи є доступ до автотранспорту на територію закладу 1 раз на місяць Заступник з госп частини спостереження Усна доповідь    
  Чи є облаштування спортивних і ігрових майданчиків (справність інвентарю, відсутність ям, відповідність нормам ТБ 1 раз на рік Директор,Заступник з госп частини спостереження Усна доповідь    
  Дизайн освітнього середовища, його гнучкість 1 раз на рік Директор,Заступник з госп частини спостереження      
  Наявність місць

для відпочинку на перерві учнів і працівників

1 раз на рік Директор,Заступник з госп частини спостереження Усна доповідь    
  Облаштування освітнього середовища, яке відповідає критеріям НУШ для початкової школи 1 раз на рік Директор,Заступник з госп частини спостереження      
  Чи озеленення території є достатнім 1 раз на рік Директор,Заступник з госп частини Бліц опитування      
  Чи не створює облаштування приміщень закладу загрози травмування здобувачів освіти та працівників закладу 1 раз на рік Директор,Заступник з госп частини аналіз Усна доповідь    
  Проаналізувати режим прибирання приміщень та території закладу щотижня Заступник з госп частини аналіз      
  Облаштування та забезпечення інвентарем спортивних та гімнастичних залів Двічі на рік дирекція спостереження      
  Дотримання режиму провітрювання приміщень щодня медсестри спостереження акт    
  Відповідність санітарним вимогам облаштування туалетних кімнат 1 раз на тиждень Заступник з госп частини спостереження акт    
  Проведення ранкових зустрічей у початковій школі періодично Заступник з НВР спостереження      
  Створення навчальних осередків у класах НУШ щорічно Заступники з госп частини, з НВР спостереження      
  Ергономічні меблі 1 раз на рік Заступник з госп частини спостереження Усна доповідь    
  Відсутність надлишкового нагромадження 1 раз на рік Заступник з госп частини інтерв’ю Усна доповідь    
  Незагромадженість вікон періодично Заступник з госп частини, медсестра спостереження Усна доповідь    
  Облаштування актової зали гімназії 1 раз на 2 роки директор спостереження      
  Підвіз здобувачів освіти та працівників до закладу постійно директор Збір інформації      
  Облаштування медіатеки 1 раз на 5 років директор спостереження      
  Облаштування ресурсної кімнати 1 раз на 5 років директор спостереження      
  Облаштування учительської кімнати 1 раз на 5 років директор Спостереження, інтерв’ю      
2. Система оцінювання здобувачів освіти            
  Оприлюднення критеріїв, правил та процедур оцінювання навчальних досягнень 1 раз на рік Педпрацівники, відповідальний за сайт гімназії Спостереження, вивчення документації, аналіз розміщення інформації на сайті і стендах      
  Здійснення аналізу результатів навчання здобувачів освіти, 3 рази на рік Заступники директора Анкетування, моніторинг     Наказ , протоколи педради
  Упровадження формувального оцінювання 1 раз на рік Вчителі, адміністрація спостереження     наказ
  Врахування висновків PISSA в навчальному процесі постійно Заступники директора Спостереження, моніторинг     Протоколи засідань методичних комісій
  Дистанційне оцінювання здобувачів освіти За потребою Заступники директора Інтерв’ю, вивчення документації     наказ
  Проведення внутрішнього моніторингу формування компетентностей 2 рази на рік Заступники директора Спостереження, вивчення документації     Протоколи педради
  Впровадження взаємооцінювання і самооцінювання постійно Педпрацівники

Заступники п з НВР

Спостереження, співбесіда з учасниками освітнього процесу, анкетування Аналітична довідка    
  Використання освітнього портфоліо 1 раз на рік Педпрацівники заступник з НВР Аналіз портфоліо     Наказ
  Корекція освітньої діяльності здобувачів освіти За потребою педпрацівники Порівняльний аналіз, анкетування, учнів і батьків Звіт    
  Визначення необхідної індивідуальної освітньої траєкторії для деяких категорій учнів 2 рази на рік Вчителі, соціальні педагоги, психологи Співбесіда з батьками, обстеження Аналітична довідка    
3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників ЗО            
  Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій учнів постійно директор Опитування, анкетування, вивчення документації      
  Планування діяльності , аналіз, результативність 2 рази на рік Вчителі, заступники директора Вивчення документації      
  Використання ІКТ в освітньому процесі постійно Директор, заступники, голови методичних комісій Ознайомлення із створеними освітніми ресурсами, спостереження     наказ
  Сприяння формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі навчання, виховання і розвитку постійно Класні керівники і класоводи, заступник з ВР Спостереження, анкетування      
  Розвиток педагогіки партнерства періодично директор Анкетування, співбесіди, спостереження      
  Застосування освітніх технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей та наскрізних умінь періодично Заступники директора Спостереження, вивчення документації      
  Забезпечення власного професійного розвитку і підвищення кваліфікації За потребою Заступник з НР Вивчення документації і портфоліо вчителів     Річний план, наказ
  Здійснення інноваційноїх діяльності , участь в освітніх проєктах періодично          
  Залучення вчителів, як освітніх експертів, тренерів та тьюторів За потребою директор Вивчення портфоліо, документації      
  Робота з обдарованою молоддю постійно Заступник директора Аналіз даних     наказ
  Практика педагогічного наставництва періодично   аналіз      
  Налагодження командної роботи постійної директор Спостереження, опитування      
  Організація педагогічної діяльності на засадах академічної доброчесності постійно адміністрація Опитування, анкетування     Положення, протоколи педради
4. Управлінські процеси ЗО            
  Затвердження стратегії розвитку ЗО 1 раз на 5 років адміністрація Вивчення документації     Стратегія, наказ
  Здійснення річного планування відповідно до стратегії 1 раз на рік адміністрація Вивчення документації     Річний план, наказ
  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників постійно Заступник з НР Вивчення документації     Програма
  Самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії 1 раз на рік Адміністрація закладу Анкетування, збір і аналіз інформації     Наказ, протоколи педради
  Керівництво закладу планує та здійснює заходи щодо забезпечення належних умов для учасників освітнього процесу постійно Керівництво закладу Спостереження, вивчення документації, анкетування батьків, учнів та вчителів     Річний план
  Створення психологічно комфортного середовища постійно Психологічна служба, адміністрація Вивчення документації, опитування      
  Оприлюднення інформації про свою діяльність постійно Адміністрація, відповідальний за сайт Вивчення сайту      
  Формування штату закладу 1 раз на рік, за потребою Адміністрація Вивчення штатного розпису, статистичні звіти     Штатний розпис
  Мотивація педагогічних працівників, стимулювання педагогічної діяльності постійно адміністрація Трудові книги, опитування , вивчення документації     Накази
  Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на осенові конструктивної співпраці усіх учасників освітнього процесу, постійно Директор Опитування, інтерв’ю, анкетування      
  Взаємодія закладу з місцевою громадою постійно Керівництво закладу Опитування, співбесіди      
  Створення умов для реалізації освітніх траєкторій учасників навчального процесу постійно Адміністрація Опитування      
  Формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до проявів корупції постійно Керівництво закладу Спостереження, співбесіди      
  Сприяння та розбудова бібліотеки та медіатеки для розширення можливостей освітнього простору 1 раз на рік Адміністрація закладу Інтерв’ю, спостереження      
  Створення освітнього простору для дітей з особливими потребами постійно Керівництво закладу спостереження Аналітичні довідки    
  Запобігання та протидія булінгу (цькуванню)

 

постійно Адміністрація закладу Програма